СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРІЗЬ ФОРМАТ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.20

Ключові слова:

свобода підприємницької діяльності, обов’язок держави, міжнародно-правові гарантії, конвенційне законодавство, ринкова економіка, вільна конкуренція

Анотація

У статті проаналізовано міжнародно-правові гарантії захисту права особи на свободу підприємницької діяльності крізь формат правових підходів і практики ЄСПЛ. У статті констатовано, що співпраця держави та підприємців могла б стати базовим фундаментом економічного відновлення і зростання післявоєнної України, проте бізнес потребує правової визначеності і гарантій своєї діяльності. У державах, де корупційні прояви стали невід’ємним складником її суспільного буття, підприємство розвивається вкрай неохоче, тому що потребує ґрунтовних міжнародно-правових судових гарантій. До когорти міжнародно-правових гарантій належить обов’язок України виконувати рішення ЄСПЛ, а також забезпечити належні умови для повноцінної реалізації конвенційного законодавства щодо захисту прав особи. З’ясовано, що конвенційне законодавство прямо не унормовує право особи на свободу підприємницької діяльності, не забороненої законом, проте ЄСПЛ вимагає від національних держав-учасниць його забезпечення крізь формат розширеного тлумачення приписів статті 1 Протоколу № 1 Конвенції, що кореспондує правовому статусу демократичної, соціальної і правової держави. Конвенційне законодавство зберігає свою актуальність, «не старіє» і відповідає державотворчим вимогам сьогодення усіх договірних країн завдяки тому, що ЄСПЛ використовує унікальну методологію формування правових підходів, яка полягає в широкому еволюційному тлумаченні норм конвенційного законодавства. Це зумовлює формування стійкої системи концептуальних правових підходів, в яких правові позиції ЄСПЛ мають універсальну значимість, що дозволяє «адаптувати» приписи конвенційного законодавства до вимог сьогодення, поза процедурою прямого внесення змін до них. Констатовано, що «мирне володіння майном» є таким лише за умови реальної можливості «мирного» його використання особою на свій розсуд, зокрема й у сфері підприємницької діяльності, тому що таке «майно» може складати матеріальну або суто фінансову основу для розвитку приватного підприємництва.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської. Київ: ЗАТ «ВІПОЛ, 2004. 960 с.

Рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 р у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden) (заяви № 7151/75, № 7152/75). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098?find=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD#Text

Рішення ЄСПЛ у справі «Фон Мальтцан та інші проти Німеччини» («Von Maltzan and Others v. Germany») від 02 березня 2005 р. (заяви № 71916/01, 71917/01 та 10260/02). URL:https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22fulltext%22:[%22Von%20Maltzan%20and%20Others%20v.%20Germany%22

Рамкове рішення 2005/212/ЮВС від 24 лютого 2005 р. «Про конфіскацію доходів, засобів і власності, одержаних злочинним шляхом». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-05#Text

Словник української мови. [В 11 т.]. Т. 1 / редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]; ред. П. Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка. Київ: Наукова думка, 1970-1980. 799 с.

Рішення ЄСПЛ у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» від 25 липня 2002 р. (заява № 48553/99) пункти 97, 98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_043?find=1&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4#Text

Protection of information Sovereignty as an Important Component of the Political Function of the state. Halyna Zadorozhnia, Viktoriia Mykhtunenko, Hanna Kovalenko // International journal of Computer science and network security. Volume 21. Issue 9. P. 151–154. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202109/20210920.pdf

Рішення ЄСПЛ у справі «Трактетер АВ проти Швеції» («Case of the Traktorer Aktiebolag v. Sweden») від 7 липня 1989 р., пункт 53. URL: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ukUA967UA967&biw=1920&bih=912&sxsrf=ALiCzsZeTUcb4UUVzisIHo8c2_Te71F6wA:1660721834145&q=ECHR+decision+Trakteter+AB+v.+Sweden&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKt_r3rs35AhUXDRAIHdXTD1UQBSgAegQIARA7

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28