СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.19

Ключові слова:

правова культура, громадянське суспільство, правова держава, права людини, правові знання, правова активність

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти правової культури особи, висвітлено її системоутворюючу роль в структурі сучасного громадянського суспільства, яку запропоновано визначати через взаємодію та взаємовплив елементів правової культури особи, сукупність яких складають правові емоції, ідеї, переживання, мотиви та знання про загальновизнані правові цінності, сутність правової держави та її соціальне призначення, що в цілому спонукає особу до вчинення правомірних дій, досягнення правового результату, а саме забезпечення прав і свобод людини та громадянина, їх законних інтересів, якісного стану врядування і правопорядку в суспільстві та ін. Тобто, обґрунтовується думка про те, що в структурі громадянського суспільства ключова роль належить правовій культурі особи, адже вона визначає «зрілість» такого суспільства та одночасно є детермінантою правової активності суб’єктів громадянського суспільства, що представляють волю, права і свободи особи, соціальної групи тощо. Набуло подальшого розвитку розуміння правової культури особи як чинника формування та становлення громадянського суспільства. Адже правова культура особи, сформована на основі національних та світових культурно-правових надбань, формує підґрунтя для зміни недіючих засобів правового впливу на суспільні відносини, переорієнтації свідомості особи на нові правові цінності, що в цілому сприяє її правовій розвиненості, ефективності правової діяльності, адекватній оцінці правової дійсності, соціальній стабільності, досягненню правового прогресу суспільства. Це також створює можливість корелювати між потребами особи, суспільства та держави, визначати відповідні пріоритети, ініціювати та брати участь у заходах щодо вдосконалення механізму забезпечення законного приватного чи публічного інтересу.

Посилання

Калиновський Ю. Ю. Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2017. № 1. С. 16–25.

Дьоміна О. С. Роль правового виховання у формуванні політико-правової культури студентства (матеріали до лекцій). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2011. Вип. 6. С. 112–119.

Савченко А.А. Правова культура як атрибут культури суспільства. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2020. № 2. С. 32–36.

Правова культура. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ. 2003. Т. 5. 736 с.

Правова культура і підприємництво [Текст] / голов.ред. В. М. Селіванов та ін. Київ. 1999. 280 с.

Барановський Ф. Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 3. С. 198–218.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях : Монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 520 с.

Оніщенко Н. М. Макаренко Л. О. Правова культура як феномен громадянського суспільства. Держава і право. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 68. С. 3–15.

Ярунів М. І. Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Політологія. 2017. № 2. С. 381–384.

Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови. Право України. №7. 2010. С. 12–17.

Размєтаєва Ю. С. Правова активність особи як складова правової культури. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. Випуск № 3 (17). С. 253–255.

Мозолюк-Боднар Л. М. Правова активність громадян як соціально-правове явище. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. № 78. Том 2. С. 29–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28