ПРО ОСНОВИ МЕТОДИКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.18

Ключові слова:

криміналістична методика, колабораційна діяльність, криміналістична характеристика злочину, програма досудового розслідування, правовий режим воєнного стану

Анотація

Статтю присвячено основам методики досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК України. Обґрунтовано, що криміналістичний об’єкт пізнання являє собою специфічну інтегративну систему, котра формується на базі правових, кримінологічних, оперативно-розшукових та криміналістичних характеристик кримінальних правопорушень та пов’язаних з ними подій. Стрижнем цієї системи є обставини, включені в кримінальний процесуальний предмет доказування, які конкретизуються та розвиваються з огляду на ознаки, передбачені ст. 111-1 КК України (а в разі інкримінування сукупності кримінальних правопорушень, також з огляду на ознаки, передбачені іншими статтями КК України). Виокремлено принципи, які є значущими для формування видової методики розслідування колабораційної діяльності. Зазначено, що формування видової окремої методики досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК України дозволить вирішити такі задачі: 1) встановити положення, які складають основу виокремлення рекомендацій з досудового розслідування колабораційної діяльності як спеціальної форми державної зради з базової окремої методики розслідування; 2) визначити напрями досудового розслідування, які носять специфічний характер для колабораційної діяльності; 3) формалізувати підхід до розслідування колабораційної діяльності; 4) встановити закономірності виявлення колабораційної діяльності, а також об’єктів, на яких можуть бути виявлені сліди та слідові комплекси, котрі складають механізм кримінального правопорушення досліджуваного виду, сформувати комплекс рекомендацій з виявлення цих слідів, їх дослідження та перевірки достовірності; 5) розробити та описати загальний підхід до формування рекомендацій щодо поєднання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування колабораційної діяльності.

Посилання

Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика / Наук. -дослід. ін-т публіч. права. Київ: Норма права, 2023. 434 с.

Біла В., Сидорук А. Публічні заклики як доказ фактів колабораційної діяльності в семантико-текстуальних експертизах. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб. мат-лів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л.Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М.В. Салтевського (Харків, 19.05.2023). Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2023. С. 68–69.

Бондар В.С., Ріпа Ф.В. Взаємодія органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність у виявленні та розслідування колабораційної діяльності в ідеологічній та культурно-освітній сферах. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 2. С. 461–466.

Бондар В.С. Обставини що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 111-1 КК України. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ХХХІІ. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 3–14.

Гловюк І.В. Архітектоніка КПК України в аспекті права ЄС: деякі прогнози. Україна – ЄС: питання гармонізації кримінального та кримінального процесуального законодавства: мат. Круглого столу (22 червня 2023 року) /упор. І.В. Гловюк, Н.Р. Лащук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 77–83.

Єгорова Т. Актуальні питання експертного психологічного дослідження у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти інформаційної безпеки України. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб. мат-лів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л.Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М.В. Салтевського (Харків, 19.05.2023). Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2023. С. 68–69. С. 122–124.

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109602652.

Кіщак Б.І. Особливості доказування злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 37. 2023. С. 56–61.

Ковкіна Є.В., Свиридова Л.В., Дідушок Н.Я. Семантико-текстуальні дослідження закликів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2020. № 22. С. 280–292.

Кузьменко О.В. Особливості криміналістичної характеристики колабораційної діяльності. Електронне наукове видання «Аналітико-порівняльне правознавство». № 1. 2022. С. 336–339.

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р.О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р.О. Мовчана, В.В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.

Тіщенко В.В. Криміналістика у період воєнного стану в Україні. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів: Растр-7, 2022. С. 160–162.

Тіщенко В.В., Подобний О.О. Криміналістика: навчально-методичний посібник. Одеса: Видавництво «Юридика», 2022. 236 с.

Шевчук В.М. Структура окремої криміналістичної методики: сучасні наукові підходи та перспективи досліджень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70). № 4. 2020. С. 252–261.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28