ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.17

Ключові слова:

альтернативні джерела енергії, відновлювана енергетика, сонячна енергетика, геліоенергетичні природоресурсні відносин, сонячні електростанції

Анотація

Незважаючи на стрімкий розвиток суспільних відносин у сфері сонячної енергетики та активне реформування енергетичного законодавства в даній сфері протягом останніх років, вітчизняна юридична доктрина не містить необхідних комплексних наукових досліджень щодо еколого-правового та природоресурсного аспектів взаємодії сонячної енергетики та довкілля, що обумовлює актуальність розгляду даної тематики. Метою даної статті являється пошук оптимальної еколого-правової взаємодії сонячної енергетики та довкілля і розгляд останньої як одного із видів природних ресурсів. В рамках статті були виокремленні існуючі еколого-правові аспекти взаємодії сонячної енергетики та довкілля. До них відноситься зокрема: здійснення оцінки впливу на довкілля існуючих та майбутніх об’єктів сонячної енергетики; врахування результатів стратегічної екологічної оцінки; дотримання «екологічних» обов’язків спеціальними природокористувачами сонячної енергетики; співпраця з природоохоронними організаціями; залучення громадськості до прийняття рішення про спорудження нових об’єктів сонячної генерації за для забезпечення виробництва електроенергії, а також інших рішень, що можуть впливати на здоров’я людей та стан довкілля; підвищення екологічної культури та рівня відповідальності в природоохоронній сфері; застосування світового досвіду використання енергії Сонця; врахування українських традицій використання сонячної енергетики. Були зроблені висновки, що енергетичні правовідносини, в тому числі відносини щодо використання сонячної енергетики, слід розглядати як комплексний інститут природоресурсного права. В умовах воєнного стану, слід відзначити важливе геостратегічне значення сонячної енергетики для нашої держави з метою енергетичної незалежності. Встановлено, що використання енергії сонця представляє собою досить специфічний вид природокористування, який не легко вписується у існуючий поділ на загальне та спеціальне природокористування та взагалі в універсальні канони природоресурсного права. Визначено, що правовий режим використання природних ресурсів сьогодні зазнає змін та потребує оновлення із врахуванням збільшення значення та обсягів використання альтернативних природних ресурсів та необхідності деталізованого правового регулювання їх використання.

Посилання

Енергетика сонячна – середньострокові перспективи 2022-2026. URL: https://aw-therm.com.ua/sonyachnaenergetika-serednostrokovi-perspektivi-2022-2026/ (дата звернення: 25.05.2023)

Чумаченко І.Є. Еволюція законодавства про сонячну енергетику в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 352–356.

Каракаш І.І. Предмет, метод, принципи і система сучасного природноресурсового права. Природноресурсове право України: навч. посіб. / за ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Одеса, «Гельветика», 2018. С. 15–65.

Дейнега М.А. Природоресурсне право: проблеми формування і розвитку: монографія / за заг. ред. В.М. Єрмоленка. Київ: НУБіП України, 2019. 340 с.

Юрескул В.О. Правові вимоги щодо використання нематеріалізованих природних ресурсів. Природноресурсове право України: навч. посіб. / за ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Одеса, «Гельветика», 2018. С. 536–564.

Григор'єва Х.А. Сонячна енергетика і довкілля: правові грані взаємодії. Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: матеріали круглого столу (Харків, 10 грудня 2021 року). Харків, 2021. С. 56–60.

Постанова Миколаївського апеляційного суду від 26 травня 2021 року у справі URL: № 489/3874/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97192480 (дата звернення: 25.05.2023)

Кобецька Н.Р. Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: автореф. дис. … докт. юрид. наук 12.00.06. Київ, 2016. 36 с.

Каракаш І.І. Правові вимоги щодо використання нематеріалізованих природних ресурсів та їх компонентів. Природноресурсове право України: навчальний посібник за ред. доц. Каракаша І.І. Київ, 2005. 376 с.

Заверюха М.М. До питання правового регулювання використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. № 3. С. 108–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01