ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У ГАЛУЗІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.14

Ключові слова:

публічний інтерес, публічне адміністрування, податки і збори, адміністративна процедура, податкові правовідносини

Анотація

У статті проаналізовано особливості публічного адміністрування та правового регулювання адміністративних процедур у галузі податків і зборів. Зроблено висновок, що ключовими особливостями, що характеризують сутність і зміст податкового адміністрування у сучасних умовах є: податкове адміністрування це частина управління податковою системою, що забезпечує повноту та своєчасність надходження податкових доходів до бюджету держави та знаходить вираження в сукупності спрямованих на досягнення цієї мети функцій і завдань уповноважених органів, технології їх реалізації, залучення до податкової відповідальності осіб, які порушують податкове законодавство; податкове адміністрування це здійснюване представниками державних структур виконавчої влади управління взаємовідносинами з платниками податків, що полягає у контролі за дотриманням норм і правил, що регулюють податкові відносини і їх технологію; невід’ємною частиною податкового адміністрування є податковий контроль, покликаний боротися з порушеннями податкового законодавства; податкове адміністрування має бути націлене на забезпечення максимально можливого збору податків при мінімальних витратах, на основі використання встановлених законодавством комплексу контрольних заходів, дій та інструментів, максимальної автоматизації всіх робочих процесів; податкове адміністрування має враховувати вимоги платників податків щодо оптимізації процесу виконання податкових зобов’язань, ґрунтуватися на принципах партнерства та дотримання балансу інтересів учасників податкових відносин. Зазначено, що у сучасних умовах найбільш гостро стоять проблеми реалізації конституційних прав людини і громадянина та закріпленої в Конституції України концепції правової законності. У сфері податкового контролю дана проблема може бути вирішена тільки за допомогою адекватної регламентації адміністративних процедур. Це може бути забезпечено наприклад шляхом оптимальної цифровізації правового регулювання адміністративної процедури податкового контролю та пов’язаних з нею адміністративних процедур.

Посилання

Хатнюк Н.С. Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2018. 464 с.

Податкове право України : підручник / О.О. Головашевич, А.М. Котенко, Є.М. Смичок та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. Харків : Право, 2018. 512 с.

Мінаєва О.М. Адміністративні процедури вирішення податкових спорів. Право та інноваційне суспільство. 2016. № 2 (7). С. 29–34.

Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія. Київ : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2009. 460 с.

Адміністративно-правовий захист прав платників податків: навч. посібн. / Ковалів М.В., Єсімов С.С., Проць І.М. та ін. Львів : СПОЛОМ, 2021. 240 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги: зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В.П. Тимощук ; відп. ред. І.Б. Коліушко ; Центр політико-правових реформ. Київ : Факт, 2003. 495 с.

Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2007. 21 с.

Коломоєць Т.О., Астахов Д.С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. 230 с

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Галіцина Н.В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 163–177. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf. (дата звернення 12.06.2023)

Про адміністративну процедуру : Закон України від 16.11.2022 р. № 3475 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834 (дата звернення 12.06.2023).

Бевзенко В.М. Деякі теоретичні міркування щодо адміністративних процесуальних і процедурних категорій у вітчизняній адміністративно-правовій та адміністративно-процесуальній науці. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 3. С. 56–62.

Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : навч. посіб. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від

лютого 2006 року № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення 12.06.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01