ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.4

Ключові слова:

глобалізація, публічне управління, реформування, розвиток, національна держава

Анотація

У статті розкрито особливості реформування публічного управління в умовах глобалізації. Наголошено, що трансформаційні зміни сфери публічного управління обумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, що можуть мати як прогресивний, так і регресивний характер. Вказане обумовлено створенням відповідних умов для розвитку окремих країн, та умов, що стримують такий розвиток. Наведено основні передумови реформування публічного управління в умовах посилення процесів глобалізації, а саме: падіння державного авторитету; зростання недовіри населення до державних методів та способів вирішення проблем пересічних громадян; криза національної держави, що все разом стає практично абсолютною характеристикою системи публічного управління більшості сучасних національних держав. Наголошено, що перераховані фактори призводять до зміщення основних пріоритетів населення, суттєво підвищуючи планку вимог населення до діяльності органів публічного управління. Окреслено, що використання урядами країн, перевірених десятиліттями адміністративних ієрархічно-бюрократичних методів публічного управління все більше відстає від наявних вимог своєчасно та ефективно реагувати на соціально-економічні, екологічно-соціальні, культурно-політичні та інші проблеми, що виникають та посилюються в життєдіяльності сучасного суспільства в умовах глобалізації. Доведено, що на сьогодні існує більш ніж достатньо передумов реформування публічного управління, котрі можемо сприймати в якості сукупності проблем, загроз та можливостей, складність та масштаб яких є такими, що вони не можуть бути ефективно вирішеними, подоланими чи реалізованими без відповідної реакції зі сторони держави, відповідної публічної політики, а також виключно за рахунок збільшення ресурсів публічного управління. Встановлено, що під час реформування публічного управління необхідно зосередити увагу на дослідженні найкращих зарубіжних тенденцій та практик, на позитивних результатах і їх використанні, пристосовуючи їх під національні особливості.

Посилання

Решота О. Особливості розвитку публічного управління в Україні: сучасні тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_3_19

Шило А. Основні протиріччя глобалізації світової економіки. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 110(2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_110(2)__39

Євтушенко О., Андріяш В. Регіоналізація та глобалізація в процесі формування геополітичного і геоекономічного простору. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 4. С. 109–113.

Бєльська Т. Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів. Публічне урядування : зб. наук. пр. К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. № 4(9). С. 48–60.

Громадська Н., Андріяш В. Ефективність прийняття державно-управлінських рішень: особливості використання політичного аналізу. Публічне управління та регіональний розвиток. 2020. № 8. С. 445–470.

Радзієвський І. Феномен глобалізації і державне управління. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Radziievskyi_Ihor/Fenomen_hlobalizatsii_i_derzhavne_upravlinnia/

Білоус А. Проблеми та перспективи реформування системи публічного управління в умовах воєнного часу. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. № 3. С. 23–29.

Шкурат І. Основні напрями впливу глобалізації на державне управління в умовах трансформаційного розвитку. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 21–26.

Оболенський О., Лукін С. Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення понять. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 2 (17). С. 3–11

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ