ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.25

Ключові слова:

працівник, роботодавець, персональні дані, чутливі категорії даних, обробка та захист, практика ЄСПЛ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та проблеми захисту персональних даних працівників в Україні в умовах Європейської інтеграції. Окрему увагу приділено аналізу поняття «чутливі персональні дані», зміст і обсяг якого було визначено відповідно до міжнародних актів та практики Європейського суду з прав людини. Акцентовано увагу на необхідності розроблення та впровадження адекватних захисних механізмів, спроможних реально захистити персональні права та свободи власників особистих даних. Зроблено висновок, що розвиток системи захисту персональних даних є одним із найбільш актуальних завдань, які стоять перед українським суспільством на сучасному етапі. Захист персональних даних та його вдосконалення є не просто обов’язком держави. Він повинен нерозривно розглядатися в поєднанні із захистом прав та свобод людини, в тому числі захистом права на повагу до приватного життя. Визначено, що встановлення кваліфікуючих ознак персональних даних працівника має суттєве значення для правозастосовної практики. Звертається увага, що із загального переліку персональних даних виділяються спеціальні (також їх часто характеризують, як чутливі) категорії персональних, обробка яких дозволяється лише в чітко визначених випадках. На підставі аналізу судової практика ЄС автори вказують на те, що співвідношення права на особисте життя та право на інформацію необхідно розглядати через принцип «пропорційності», а саме право на захист персональних даних не є абсолютним правом, а має розглядатися у зв’язку з його функціональним призначенням у суспільстві. Для окремих категорій працівників збирання та обробка персональних даних (у тому числі і чутливих) може включати розширену інформацію залежно від роду їхньої діяльності, однак робота з такими персональними даними має визначатися на рівні закону. На підставі проведеного дослідження, визначається, що поняття чутливих (вразливих) персональних даних варто розуміти як певний набір персональних даних, розголошення чи інші незаконні дії з якими призводять до негативних наслідків, які можуть істотно вплинути на його працевлаштування і подальше кар’єрне зростання. Україна, на наше переконання, має запозичити ці положення та закріпити їх у законодавстві, окреслити в них право роботодавця розкривати чутливі персональні дані працівника тільки у разі, якщо їх приховування може завдати шкоди іншим особам, у разі виконання приписів закону задля забезпечення законності та правопорядку.

Посилання

Свобода інформації та право на приватність в Україні. Т. 2 : Право на приватність: condition sine qua non / Харків. правозахис. група ; худож.-оформл. О. Герчук. Харків : Фоліо, 2004. 216 с.

Чанишев Р. І. Інформація про персональні дані працівника та її захист. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 52. С. 94–99.

Чанишев Р. І. Поняття та класифікація персональних даних працівників. Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 30 С. 73–81.

Загальний регламент із захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR) № 2018/1725. URL: http://aphd.ua/gdpr-ofitsiinyi-ukranskyi-pereklad (дата звернення: 03.03.2023).

Оніщенко О. В. Захист персональних даних. Юридичний вісник. 2012. № 1 (22). С. 60–64.

Рішення Конституційного Суду України від 30.10. 1997 р. № vd971030 vn5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text (дата звернення: 03.03.2023).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 03.03.2023).

Конвенція Ради Європи № 108 про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326 (дата звернення: 03.03.2023).

Convention 108+ (Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data) of 18th May, 2018. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2018/09-10/Convention_108_ EN.pdf (дата звернення: 03.03.2023).

St. Regis Paper Co. v. United States, 368 U. S. 208 (1961). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/368/208/ (дата звернення: 03.03.2023).

Agnew-Americano v. Equifax Canada Co., 2019 ONSC 7110, Court file № CV-17-582551CP. URL: https://www.sotosclassactions.com/wp-content/uploads/2020/01/2019onsc7110.pdf (дата звернення: 03.03.2023).

Литвиненко А.А. До питання визначення та нормативного змісту «чутливих» персональних даних. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск 2. С. 160–172.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 03.03.2023).

Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 03.03.2023).

Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 03.03.2023).

Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2016 р. № 377. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE28958?an=1(дата звернення: 03.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13