ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРИСЯГИ, ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ОХОРОННОЮ ФУНКЦІЄЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.24

Ключові слова:

присяга, функції присяги, порушення присяги, публічний службовець, охоронна функція, захисна функція

Анотація

У статті висвітлені існуючі погляди щодо функцій присяги, вказано на відсутність єдності думки з цього питання в наукових колах. Зазначено, що саме функції здатні відобразити якісну своєрідність та затребуваність присяги як правового феномену у правовій системі суспільства. Виділено функції присяги, звернуто увагу, що одні дослідники намагаються представити їх класифікацію в якості багатофункціональної системи, інші дотримуються біфункціонального підходу, відповідно до якого присязі властива лише одна функція. Наголошено, що уточнення ролі і призначення присяги в умовах сучасної дійсності дає підстави доповнити наявний перелік функцій захисною функцією. Встановлено, що, з одного боку, присяга через відповідні способи забезпечення свідомої потреби дотримуватися її посадовими особами сприяє недопущенню порушень в сфері публічного адміністрування, з іншого – підкріплена настанням юридичної відповідальності за її порушення. Тобто має на меті охорону суб’єктивних прав тих, кому присягають, а саме громадян України. Зауважено, що за своєю функціональною спрямованістю присяжні норми не є охоронними, проте все ж вони не позбавлені такої властивості. Констатовано, що виконання присягою захисної функції можливе у випадку, коли в межах дії охоронної функції присяги не вдалося забезпечити необхідну поведінку посадової особи суб’єкта публічного адміністрування і громадянин вважає, що такою неналежною поведінкою посадовця порушені його права і це змушує його вдатися до їх захисту. Визначені способи захисту порушеного права, законних інтересів чи свобод громадянина: від адміністративного оскарження, наслідком якого може бути відновлення порушених цінностей, застосовування до осіб, з вини яких було допущено порушення, дисциплінарного стягнення, до звернення до суду. Не виключається й самозахист у спосіб, який не заборонений законом та не суперечить моральним засадам суспільства. З’ясовано, що, не зважаючи на існуючий зв’язок між охоронною та захисною функціями присяги, їх слід розмежовувати, оскільки кожна з них направлена на досягнення різних цілей.

Посилання

Кравчук О. Л. Припинення державної служби за порушення присяги. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2021. 219 с.

Маськовіта М. М. Присяга працівників ОВС України: історико-правовий вимір: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2017. 224 с.

Лежнєва Т. М., Черноп’ятов С. В. Функції присяги в праві України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. C. 12-15. URL: http://apnl.dnu.in.ua/3_2019/5.pdf (дата звернення: 10.03.2023).

Коломоєць Т. О., Шевченко М. В. Мотивація державного службовця за допомогою присяги. Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юридичні науки. 2016. № 1. С. 77–84. URL: https://cutt.ly/e8UBq1C (дата звернення: 12.03.2023).

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 16.03.2023).

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. 2-е вид., допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13