ПРИНЦИПИ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.23

Ключові слова:

третейський суд, третейське судочинство, альтернативні способи вирішення спорів, господарський спір, принципи діяльності третейського суду

Анотація

В статті досліджуються принципи третейського судочинства, як одного із видів альтернативного вирішення спорів. При цьому, із аналізу стратегій розвитку судочинства затверджених на 2015–2020 та на 2021–2023 роки вбачається, що одним із напрямів розвитку та удосконалення є саме інститут альтернативних способів вирішення спорів, в тому числі третейських судів. Так, принципи являються керівними засадами формування, діяльності та розвитку будь-якого інституту. Тому вивчення принципів третейського судочинства є актуальним та важливим. Це також зумовлено тим, що станом на сьогоднішній день наша держава знаходиться на шляху євроінтеграції. Останнє включає в себе проведення судової реформи одним із етапів якої буде впровадження та розвиток альтернативних способів вирішення спорів. Діяльність третейських судів в України запроваджена з 2004 року. Проте станом на сьогоднішній день довіра до цієї ланки суспільстві не сформувалася. Це має бути окремим предметом дослідження та потребує значної уваги. При цьому, принципи організації і діяльності третейського суду закріплені безпосередньо в Законі «Про третейські суд». Однак в статті розширено коло дослідження та встановлено, що третейському судочинству притаманні принципи, які характерні класичному суду, які властиві інституту альтернативного вирішення спорів та які можна віднести безпосередньо до принципів третейського суду. Окремо запропоновано розширити межі принципу конфіденційності та внести відповідні зміни до чинного законодавства А саме, надати сторонам спору право самостійно визначати що відноситься до конфіденційної інформації або при укладенні третейської угоди, або безпосередньо при переданні спору на вирішення третейського суду. Автор, робить висновок, що розвиток альтернативних способів вирішення спорів збільшить юрисдикційну сферу в державі та надасть можливість сторонам конфлікту обрати такий спосіб його вирішення, який найбільш адекватно та повно відповідає їх інтересам.

Посилання

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015?find=1&text=%D1%82% D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#w1_1

Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X–XVIII ст.: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. м. Київ, 2011. 20 с.

Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004, № 1701-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#n149.

Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 151–155.

Сухонос В.В. Організаційні принципи діяльності третейських судів. Судова практика. 2011. № 1-2. С. 74–77.

Булах В.С. Щодо принципів альтернативного вирішення спорів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. т. 1 ч.1 № 23. С. 11–14.

Рекун В.А. Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. м. Одеса. 2010. 20 с.

Шепель Т. П., Чагін С. М., Колотило М. М., Болтушкіна О. В., Мустафаєва М. Д., Харченко Н. М. Третейські суди в Україні: стан розвитку, статистика, практика та перспективи. Київ. 2018. 52 с.

Ухвала Північного апеляційного господарського суду у справі № 873/36/20 від 27.04.2020р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88980860

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13