СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СТАТУСУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.22

Ключові слова:

підприємницька діяльність, статус підприємців, ринкова економіка, реалізація конституційної свободи, господарська діяльність, науково-технічний прогрес

Анотація

Конституційне право на підприємницьку діяльність, що є елементом правового статусу окремого індивіда, є також фундаментом ринкової форми господарювання, яка базується на свободі економічної діяльності. У зв'язку з цим реальність права на підприємницьку діяльність за умов конституційно встановленої стратегії ринкової економіки є одним з основоположних чинників, визначальних успішне функціонування всієї економічної системи. Інститут гарантій реалізації права на підприємництво покликаний безпосередньо забезпечувати об'єктивне втілення цього права насправді, визначаючи темпи та напрямки розвитку ринкових відносин. Отже, пошук шляхів підвищення ефективності дії цього інституту сьогодні є найважливішим завданням як теоретиків-правознавців, так і практиків-правозастосовників. Конституція України посідає чільне місце у системі правового забезпечення підприємництва. Будучи гарантом забезпечення прав і свобод людини та громадянина як найвищої цінності, Конституція України дозволила законодавчо сформулювати права та гарантії підприємницької діяльності. Питання правової реалізації конституційної свободи стосується регулювання держави у сфері підприємництва, змістом якого є діяльність щодо здійснення функції держави щодо забезпечення економічного порядку. Вплив держави у сфері економіки залежить від суспільних інтересів. Для захисту суспільних інтересів на економічній арені держава впливає на суб’єкт, використовуючи нормотворчість компетентного державного органу, а також нормативні повноваження та індивідуально визначену діяльність. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, звертатися за захистом до суду та інших державних органів. Також кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а після використання всіх національних засобів правового захисту – за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Посилання

Єршова І. В. Економічна діяльність: поняття і співвідношеннясуміжнихкатегорій. Lex Вісник. 2016. № 9. С. 46–61.

Курбатов А. Я. Забезпечення балансу приватнихі публічних інтересів – основне завдання права на сучасному етапі. Підприємництво і право. 2001.№ 6. С. 88–97.

Тимошенко І. В. Господарське право: конспект лекцій, 2008. С. 8–11.

Господарське (підприємницьке) право: підр. / за ред. Ю.Я. Булатецького. Харків, 2011. 752 с.

Агеєв А.І. Підприємництво: проблема власності і культури. Навч. посібник.Харків., 1991. 106 с.

Гусєва А.Л. До питання про гарантіїреализації конституційного права на свободу підприємницькоїдіяльності.ВісникМіжнародного гуманіторного університету.2013. № 2. С. 35–39.

Жилінський С. Є. Підприємницьке право: підручник. Харків, 2002. 902 с.

Архіпов С. І. Суб’єкт права (теоретичне дослідження). Автореф. дис. доктора юридичних наук. Спеціальність 12.00.01. – теорія і історія держави і права: історія політичних вчень про державу і право. 2005. 46 с.

Окунєв І. С. Загально-теоретичні засади правового статусу суб’єктів права. Автор. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К., 2009. 20 с.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-те видання.К. : Алерта, 2012. 524 с.

11.Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. Київ, 2007. 344 с.

Федотова І. О. Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2012. № 1. С. 7–12.

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003, № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

Олійник А. Ю. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. Київ : КНУТД; Дніпро : ДДУВС, 2021. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13