ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ ТА ВІДВІД ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.18

Ключові слова:

політична нейтральність прокуратури, прокурор, відвід прокурора, незалежність прокурора, етика прокурора, несумісність, неупередженість прокурора

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності принципу політичної нейтральності як засади діяльності прокуратури та його впливу на застосуванню інституту відводу прокурора у кримінальному провадженні. Проаналізовано міжнародно-правову та національну регламентацію цього питання, у тому числі у контексті етичної поведінки прокурора, доктринальні підходи, досліджено підстави відводу прокурора, наведено приклади з судової практики. Підтримано позицію про функціональний, а не організаційний, характер цієї засади, указано проблемні питання співвідношення з принципом незалежності прокурорів. На основі аналізу судової практики зазначено, що у контексті відводу прокурора у кримінальному провадженні мають бути враховані такі аспекти: по-перше, відсутність політичної нейтральності потребує належної ідентифікації; по-друге, прояви відсутності політичної нейтральності потребують оцінки у кожному конкретному випадку; по-третє, відсутність політичної нейтральності як порушення вимог стосовно несумісності матиме дисциплінарні наслідки і може мати процесуальні наслідки у конкретному кримінальному провадженні. Доведено, що принцип політичної нейтральності прокуратури, хоча і сформульований як такий у Законі України «Про прокуратуру», сам по собі не має організаційного характеру, а має функціональний характер і стосується суто діяльності прокурорів, зокрема, хоча і не тільки, етичного аспекту діяльності. Відсутність політичної нейтральності може бути підставою для відводу за п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України (якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості), якщо ця обставина має бути належним чином доведена.

Посилання

Рекомендації щодо вдосконалення системи органів прокуратури та розвитку системи органів кримінальної юстиції (Рекомендації експертів громадянського суспільства, надані в робочих групах при Національній раді відновлення України). URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Koalitsiia-RPR_Propozytsii_Prokuratura-ta-Kryminalna-YUstytsiia.docx.pdf

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів. URL: https://chrn.gp.gov.ua/userfiles/132_vid_04_05_17_-_pro_vtratu_chinnosti_Kodeks_etiki_2017.doc

Прокурорське право: навч. посібник / Г. Д. Борейко, О. М. Броневицька, Ю. О. Лісіцина, В. В. Луцик, В. В. Навроцька, І. Р. Серкевич, Б. М. Телефанко; за заг. ред. В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 640 с.

Лапкін А. В. Закону України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар. Х. : Право, 2015. 680 с.

Коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Київ, 2022. URL: https://ptcu.gp.gov.ua/files/Comentar-kodeksu_24.11.2022.pdf

Д’ячков Д.С. Принципи організації та діяльності прокуратури України в умовах її реформування: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. Одеса, 2018. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10683/Aref_Dyachkov.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Макосій Ю.Д. Роль прокуратури в механізмі захисту прав людини: європейський досвід та Україна. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). Ужгород, 2022. 199 c. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/53293

Сухонос В. В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики : дис. … д.ю.н. : спец. 12.00.10. Київ. 2009. 462 с.

Проців Н.І. Принцип політичної нейтральності в діяльності органів прокуратури. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №2. С. 252–254.

Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України: дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2013. 264 с.

Денісова Г. В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі: дис. … к.ю.н.: спец.. 12.00.09. Київ, 2012. 240 с.

Дробчак Л.В.. Процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників кримінального провадження. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Харків, 2022. 255 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/64716762

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/65827816

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/69490956

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95657403

ЄДРСР, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90641292

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13