ЕКОНОМІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.8

Ключові слова:

економічне врядування, економічне врядування в ЄС, Європейський Союз, публічне управління, європейська політика, європейська інтеграція, координація економічної та фіскальної політик, монетарний союз, Європейський семестр

Анотація

Цивілізаційний вибір України та отримання нею 23 червня 2022 р., відповідно до рішення Європейської Ради, статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (за умови боротьби з корупцією та судової реформи) обумовлюють необхідність приведення вітчизняного публічного управління у відповідність до європейських стандартів і принципів, а також гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Євроінтеграційні прагнення України детермінують необхідність детального аналізу функціонування всіх напрямів врядування в Європейському Союзі. Особливої уваги потребує економічне врядування в Європейському Союзі, адже саме воно є одним із визначальних чинників успішності функціонування економік держав-членів та співдружності в цілому. Досліджуються концептуальні засади та аналізується історична ретроспектива економічного врядування в Європейському Союзі. Розкривається сутність понять «економічне врядування» та «економічне врядування в Європейському Союзі». Розглядаються основні етапи тридцятирічного досвіду розбудови економічного врядування в Європейському Союзі: з часу підписання Договору про Європейський Союз (Маастрихтського договору), у 1992 р. до сьогодення. Аналізуються нормативно- правові акти, що є основою економічного врядування в Європейському Союзі. Визначаються основні досягнення та виклики, що стоять на шляху побудови ефективної та результативної структури економічного врядування в Європейському Союзі, здатної забезпечити досягнення спільних цілей співтовариства. Робиться висновок, що економічне врядування в Європейському Союзі постійно посилюється та вдосконалюється й нині Європейське співтовариство проводить комплексні заходи щодо його перегляду з метою вирішення існуючих проблем та обумовлені необхідністю посилення координації економічної та фіскальної політик держав-членів Європейського Союзу в умовах подальшої розбудови Економічного і монетарного союзу в контексті подолання негативних наслідків світової коронавірусної пандемії, виходу Великої Британії зі складу ЄС та світової економічної і фінансової кризи.

Посилання

Договір про Європейський Союз. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.

Договір про функціонування Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.

Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток : монографія / за заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. 632 с.

Кілієвич О. І. Економічне врядування. Публічне управління : термінолог. словник / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. С. 43.

Коваленко М. М., Гончаренко М. В. Економічне врядування та публічні фінанси : навч. посіб. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 239 с.

Кризові явища в єврозоні та їх вплив на політичні трансформації в ЄС : аналіт. зап. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/krizovi-yavischa-v-evrozoni-ta-ikh-vpliv-na-politichni.

Рудік Н. М. Економічне врядування в ЄС: розбудова в контексті сучасних викликів. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. Вип. 4 (47). С. 49-57.

De Angelis F., Mollet F., Rayner L. Rethinking EU economic governance: The foundation for an inclusive, green and digital transition. URL: https://www.epc.eu/content/PDF/2022/EU_economic_governance.pdf.

Degryse C. The new European economic governance. URL: https://www.etui.org/sites/default/files/12%20WP%202012%2014%20EN%20WebVersion.pdf.

Dixit A. Governance Institutions and Economic Activity. URL: https://www.princeton.edu/~dixitak/home/PresAd_F1.pdf.

CAN Europe’s contribution to the public consultation on the EU economic governance review. URL: https://caneurope.org/can-europes-contribution-to-the-public-consultation-on-the-eu-economic-governance-review.

Single Supervisory Mechanism. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ thessm/html/index.en.html.

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. URL: http://europeancouncil.europa.eu/ media/639235/st00tscg26_en12.pdf.

Zoppе A. Economic governance. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/87/economicgovernance.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12