ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.51

Ключові слова:

статус, правовий статус, правові гарантії, правовідносини, маломобільні групи населення

Анотація

У науковій статті автором здійснено теоретико-правовий аналіз правового статусу маломобільних груп населення в сучасних умовах розвитку України. Охарактеризовано ключові підходи до розуміння категорії правового статусу, його обсягу, прав та свобод. Також у науковій статі дістало подальшого розвитку змістовне наповнення понятійної категорії «правовий статус», що визначено як юридичне становища учасників правових відносин, сукупність структурних елементів якого становлять закріплені у чинних нормативно-правових актах права, свободи, законні інтереси, обов’язки, юридична відповідальність та статусні правові гарантії. Запропоновано авторську позицію щодо інтерпретації такого юридичного феномену як «правовий статус маломобільних груп населення», який запропоновано розуміти як юридично закріплене становище осіб, які в силу різних причин (вагітність, вік, наявність інвалідності, вади здоров’я тощо) відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації, орієнтуванні у просторі, що характеризується властивостями як загального правового статусу особи, так і спеціальними, зокрема додатковими правами, пільгами, сервісними послугами, які закріплюються у законодавстві та гарантуються державою з метою створення рівних з іншими членами суспільства можливостей. Також у науковій статті виокремлено ознаки правового статусу, а саме: зумовлюється особливостями суспільного ладу; здійснює правовий вплив на свідомість суб’єктів права; забезпечує правове регулювання суспільних відносин; встановлюється або змінюється суб’єктами правотворчості; має формально визначений характер; структурно складається з прав, свобод, законних інтересів, обов’язків, юридичної відповідальності та статусних правових гарантій учасників правовідносин. Для досягнення отриманих результатів автором було використано низку наукових методів, а саме: герменевтичного, аналізу, систематизації та класифікації.

Посилання

С трук Н . П . Наукові підходи до розуміння сутності поняття «якість життя населення». Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. №1. 2019. URL : http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/7.pdf

Гумін О. М ., Пряхін Є. В . Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура. Наше право. № 5. 2014. С. 32–37.

Н овий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів / У клад.: Яременко В . В ., Сліпушко О . М . 2-ге вид., виправл. Київ : Аконіт, 2005. Т. 3. П-Я. 864 с.

С ловник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ: Наук. думка, 1974. 572 с.

Юридична енциклопедія: У 6 т. / Укладачі Ю. С . Шемшученко, М. П . З юблюк, В. П . Горбатенко та ін. Київ : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П . Б ажана, 2003. Т. 5. П–С. 736 с.

А вторгов А . М . Адміністративно-правовий статус державного виконавця : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ. 2008. 17 с.

С анжарук Т . О . Правовий статус як властивість індивідуального суб’єкта права та компетенція як властивість колективного суб’єкта права Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В . Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОН ЮА. Одеса : Юрид. л-ра, 2005. Вип. 25. С. 122–128.

Т еорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В . З айчук, Н. М . О ніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.

Француз-Яковець Т . А . Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Одеса. 2007. 19 с.

К олодій А . М ., Олійник А . Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 350 с.

П анчишин А . В . Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95–98.

Я кимчук Н . Поняття «правовий статус», «правове положення», «правовий модус» та «правовий режим»: теоретико-правовий аналіз. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3. С. 11–18.

П ро внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності : Закон України від 16.01.2020. № 473-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-20#Text

Б армашина Л . М . Містобудівний аспект проблеми маломобільних груп населення та принципи універсального дизайну. Проблеми розвитку міського середовища. 2014. Вип. 1. С. 151–163.

М ельник В . П . Соціально-правовий статус осіб з інвалідністю у системі державного соціального захисту. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017. № 2(16). URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17mvpdsz.pdf.

Т ерещенко А . Л . Адміністративно-правовий статус осіб з особливими потребами. Держава і право. 2012. Вип. 55. С. 277–281.

І нвалідність та суспільство:навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л . Ю., Красюкової-Еннс О . В . / Кол. авторів: Байда Л . Ю. та ін. Київ. 2012. 216 с.

Ч орнописька В . З ., Баран А . В . Міжнародно-правові стандарти соціального захисту людей похилого віку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 24. С. 62–67.

О сипов Д . М . Визначення громадян похилого віку та їх правовий статус за національним законодавством. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2010. № 18. С. 449–453.

Т ищенко О . В . Окремі питання соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 3. С. 66–73.

П узирний В . Ф. Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеська національна юридична академія. Одеса. 2006. 18 с.

К узнецов О . В ., Співак Я . О ., Співак Л . А . Правові основи та форми соціальної роботи з людьми похилого віку. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2023. № 1(105). С. 102–112.

Ганечко О . М . Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах. Форум права. 2012. № 2. С. 108–112.

Н ичипоренко С . В ., Горемикіна Ю. В . Актуальність удосконалення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 6 (51), ч. 1. 2011. С. 60–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30