ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.23

Ключові слова:

евдемонія, самоактуалізація, самовизначення, вибір професії, професійне самовизначення, професійне становлення

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійного самовизначення майбутніх психологів. Проведено теоретичний аналіз наукових джерел щодо генези та співвідношення категорій «самовизначення» і «професійне самовизначення». Теоретич- но досліджено та виявлено спорідненість категорій «професійне становлення» та «професійне самовизначення», яка базується на спільних особистісних характеристиках процесів – «власний сенс» та усвідомлення. У статті також висвітлено результати емпіричного дослідження професійного становлення майбутніх психологів під час навчання у ЗВО й індивідуально-психологічних орієнтирів їх професійного самовизначення. Проведено діагностику типу професійного становлення студентів-психологів. Досліджено індивідуально-психологічні орієнтири професійного самовизначення май- бутніх психологів за такими напрямами, як: мотиви вибору професії, професійні цінності, функції та характеристики психолога, очікування від майбутньої професійної діяльності, оцінка результату теперішнього професійного самовизна- чення. Встановлено провідні мотиви вибору професії студентами-психологами: бажання вдосконалити власні психоло- гічні знання, допомога людям, бажання мати гарний заробіток у майбутньому. Серед наявних професійних цінностей найбільше майбутні психологи виділяють задоволеність від роботи; професійний та індивідуальний розвиток. Най- важливішою характеристикою психолога названа професійна компетентність; основну професійну функцію студенти вбачають у підвищенні рівня свідомості людей, підтримці та реалізації їх бажання розібратися у собі. 52% опитаних оцінюють стан свого професійного самовизначення як успішний; почати самостійну професійну діяльність готові 19,7% респондентів. За результатами дослідження визначені перспективні напрями подальшого вивчення професійного ста- новлення та профорієнтаційної роботи зі студентами-психологами під час фахового навчання у ЗВО.

Посилання

Васильєва О.А. Фактори професійного самовизначення особистості в сучасних умовах. Наука і освіта. 2011. № 1. С. 19–23.

Зеер Э.Ф. Теоретико-прикладные основания психологии профессионального развития : монография. Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 194 с.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. 304 с.

Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 430 с.

Платонов-Поляков Р.С. Бытие к счастью: эвдемония в этике Аристотеля. Российская Академия Наук Институт философии. 2015. № 15. С. 70–90.

Столярчук О.А. Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму : дис. … докт. психолог. наук : 053. Київ, 2019. 522 с.

Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в умовах ринкової економіки / І.В. Хом’юк, В.А. Петрук, В.В. Хом’юк. Педагогіка безпеки. 2017. № 1. С. 6–11.

Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг : учебное пособие. Москва : Изд-во Московского психолого-социального института ; Воронеж : МОДЭК, 2004. 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28