ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Юрій Григорович Хоміч

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.16

Ключові слова:

демократія, держава, державне управління, правоохоронна функція, правоохоронні органи, правовий режим, регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності правоохоронної функції демократичної держави. Охарактеризовано правоохоронну функцію держави. Розмежовано поняття «правоохоронна функція держави», «функції правоохоронної діяльності», «функції правоохоронних органів». Встановлено зміст правоохоронної функції серед функцій демократичної держави. Проаналізовано дослідницькі підходи щодо основних функцій держави в контексті сучасних державноуправлінських реформ. Визначені головні особливості механізмів реалізації правоохоронної функції в контексті інституціонального змісту державної влади. Наведена авторська класифікація змісту правоохоронної функції з позицій суб’єктності управління, особливостей регулювання, а також предметного поля реалізації такої функції. Запропонована авторська наукова позиція щодо змісту правоохорони, правореалізації та правозабезпечення. Конкретизовано зміст механізмів регулювання діяльності правоохоронних органів та органів, що включені у процес реалізації правоохоронної функції. Систематизовано наукові підходи щодо законодавчого закріплення поняття «правоохоронна функція» у контексті понять «функція держави» та «функція державного управління». Доведено, що сучасний правовий механізм реалізації здійснення правоохоронної функції може бути сформований на основі принципів публічного управління у сфері державної безпеки й охорони громадського порядку, базується на виключній ролі засад існування сучасної європейської держави. Результатом концептуалізації поняття «правоохоронна функція» виступатиме формування методологічного розуміння такої функції як поєднання забезпечення державою демократичного алгоритму забезпечення прав і свобод громадян шляхом раціонального нормотворення та діяльності держави щодо забезпечення правопорядку, конституційного режиму захисту прав та законних інтересів людини шляхом точного та повного дотримання законодавства всіма громадянами, організаціями та державними органами.

Посилання

Баштанник В. Сутність і зміст правоохоронної діяльності в системі публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. 2012. № 2. С. 46–54.

Негодченко О. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Харків : НУВСУ, 2003. 477 с.

Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави: сутність та форми реалізації. Публічне управління: теорія та практика : електронний збірник наукових праць. 2016. № 1 (15). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/4.pdf.

Баштанник В. Трансформация административного управления в контексте современных принципов менеджмента. Modern management rewiew. Quarterly, Volume XXI (January – March), Research Jornal 23 (1/2016). 2016. P. 31–43.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 р. № 2591–VІ. Офіційний вісник України. 2010. № 79. С. 8. Ст. 2792.

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України № 3166–VI від 17 березня 2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586–XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № № 20–21. С. 190.

Про державну службу (нова редакція) : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889–VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453–VI. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2453-17.

Дяченко В. Система правоохоронних органів : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 320 с.

Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / ред. : І. Марочкін, Н. Сібільова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2009. 184 с.

Баштанник В. Політичний аспект суб’єктивації національного виміру інтеграційного процесу в контексті модернізації державного управління. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 3–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 4.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ